WARUNKI PRZYJĘCIA


Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia dziecka do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach:


 1. Prośba (podanie) o przyjęcie dziecka do zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko.
 2. Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe
 3. Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL (wypełnia lekarz w miejscu zamieszkania dziecka).
 5. Ocenę kwalifikacji do ZOL według skali Barthel (0-40 pkt.).
 6. Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zamieszkania oraz PESEL dziecka.
 7. Dokumenty dochodowe.
 8. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Opinia psychologiczna. (Jeśli dotyczy).
 9. Ostatnie świadectwo szkolne, świadectwo Chrztu Świętego. (Jeśli dotyczy).
 10. Dokumentacja medyczna: historia choroby, karty pobytu w szpitalach, sanatoriach itp., książeczka zdrowia dziecka, oryginał karty szczepień.
 11. Aktualne badania (2 tyg.): morfologia + rozmaz, badanie moczu (dzieci moczące się – posiew moczu).
 12. Aktualne ubezpieczenie dziecka.
 13. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 14. Numer kontaktowy do rodziny.