DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym – dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i są niezdolne do samoopieki oraz wymagają leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej. Zakład nasz specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu dzieci i młodzieży ze schorzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, postępująca dystrofia mięśniowa czyli tzw. zanik mięśni, stany po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, niedowład kończyn, wrodzone i nabyte wady rozwojowe OUN, stany powypadkowe, itp.

Do pierwszoplanowych zadań ZOL-u dla Dzieci w Wierzbicach należy:

 • świadczenie opieki specjalistycznej lekarskiej (lekarz ortopeda i rehabilitacji medycznej, lekarz pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz anestezjolog, lekarz neurolog, lekarz chirurg dziecięcy, stomatolog)
 • całodobowa opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna i opiekuńcza,
 • stała, intensywna rehabilitacja prowadzona systematycznie przez zespół fizjoterapeutów, która ma na celu przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności, względnie powstrzymanie procesu chorobowego
 • świadczenie usług psychologa
 • leczenie farmakologiczne
 • pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiających osobom niepełnosprawnym samoopiekę,
 • terapia zajęciowa (m. in. zajęcia plastyczne mające na celu np. usprawnianie ręki, artystyczne, muzyczne, itp.)
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,


ponadto do zakresu działań ZOL-u należy:

 • rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez permanentne szkolenia personelu medycznego oraz wymianę doświadczeń z innymi zakładami,
 • korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji,
 • współpraca z ekspertami w dziedzinie pielęgnacji i opieki długoterminowej.


Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).

Dyrekcja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach stara się w sposób indywidualny rozpatrywać sytuację materialną rodzin podopiecznych i dopiero na jej podstawie wydaje decyzję o odpłatności za pobyt.

Narodowy Fundusz Zdrowia, finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel zostali sklasyfikowani na poziomie od 0 do 40 punktów.


Dla ubiegających się o przyjęcie dziecka do Zakładu jest wymagana dokumentacja medyczna, zgodna z umową z NFZ:

​​​​​​​

 1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)
 2. Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel (druk w załączeniu) - do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg. skali Barthel, uzyskał od 0 do 40 pkt.
 3. Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową-rodzinną lub społeczną (druk w załączeniu)
 4. Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
 5. Karta szczepień (oryginał)
 6. Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład (Ob., mocz, morfologia, rtg klatki piersiowej).
 7. Zgoda na piśmie: o przyjęcie do Zakładu, wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk w załączeniu)
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 9. Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 10. Ksero dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego
 11. Wyciąg aktu urodzenia dziecka, z potwierdzeniem stałego zameldowaniaZakład przyjmuje dzieci i młodzież niepełnosprawną z całej Polski, których stan zdrowia, niepełnosprawność ruchowa, wymaga stałej i fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach dysponuje 50 miejscami dla dzieci i młodzieży, w wieku od 6-ściu m-cy do 18 lat (w przypadku realizowania nauki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym - do czasu ukończenia edukacji). Dzieci i młodzież mają zapewnione leczenie i naukę szkolną w Niepublicznym Ośrodku Wychowawczym.

Dokładamy wszelkich starań, aby Zakład ten był ich DOMEM, do którego będą mogli powracać, jak do rodzinnego domu, na okres świąt i z okazji innych okoliczności. Każdego roku tzw. „byli wychowankowie” spędzają z nami święta, a także odwiedzają nas w ciągu roku. 

Dodać jeszcze należy, że jest to jedyny w tym rejonie zakład opiekuńczo-leczniczy tego typu, która zapewnia tym dzieciom i młodzieży, całodobową opiekę medyczną, codzienną rehabilitację oraz (na miejscu) naukę szkolną w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, do czasu ich ukończenia.

 

W tym roku mija 20 lat, od chwili, w której po raz pierwszy przekroczyłam progi ośrodka w Wierzbicach. Będąc wtedy dzieckiem (miałam 8 lat), nie wiedziałam zbytnio, co mnie czeka. Jedyne, czego byłam wtedy pewna to to, że chcę w swoim życiu cos osiągnąć i być szczęśliwa.

czytaj więcej >>>

Marzena

wychowanka Zakładu

 

Trafiłem do Wierzbic jako czteroletnie dziecko. Z rodziną nie mogłem być z powodu mojej niepełnosprawności, ponieważ bliscy nie byli w stanie zapewnić mi kompleksowej opieki a także tak potrzebnej mi rehabilitacji. Pobyt wśród sióstr dał mi bardzo wiele.

czytaj więcej >>>

Roman

wychowanek Zakładu


Gdy władze komunistyczne Polski zabroniły Zgromadzeniom Zakonnym prowadzenia domów dziecka, na bazie istniejącego od 1946 r. domu dziecka, w 1961 r. Siostry Św. Józefa utworzyły w Wierzbicach Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci Kalekich.

czytaj więcej >>>

Prof. dr hab. med. JAN BIENIEK

specjalista z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji