WARUNKI PRZYJĘCIA


Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia dziecka do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach:


 1. Podanie Rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko.
 2. Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)
 4. Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel (druk w załączeniu) - do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg. skali Barthel, uzyskał od 0 do 40 pkt.
 5. Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowi¬skową - rodzinną lub społeczną (druk w załączeniu)
 6. Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
 7. Karta szczepień (oryginał)
 8. Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład (Ob., mocz, morfologia, rtg klatki piersiowej).
 9. Zgoda na piśmie: o przyjęcie do Zakładu, wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk w załączeniu)
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 11. Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 12. Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka.
 13. Kserokopia dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego)
 14. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 15. Zaświadczenie o wysokości zarobków
 16. Numer telefonu kontaktowego